Soutěž večeře pro dva - Hospodářský dvůr Bohuslavice

Úplná pravidla soutěže Večeře pro dva v restauraci Bohuslavický dvůr

(dále jen „Pravidla“)
Pořadatel soutěže
Soutěž organizuje a pořádá společnost Hospodářský dvůr Bohuslavice s.r.o., se sídlem v Bohuslavicích, č.p. 10, 588 56, IČ: 04637127, vedená u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. C 91128 (dále jen „Pořadatel“).

Termín a místo konání
Soutěž se koná v termínu 31. 10. - 8. 11. 2019, místem konání je facebooková stránka Hospodářský dvůr Bohuslavice na adrese https://www.facebook.com/hospodarskydvur/ (dále jen „Facebook“).

Účastníci soutěže
Soutěže se může zúčastnit jakákoli fyzická osoba s místem trvalého pobytu na území České republiky nebo Slovenské republiky, která je v den přihlášení do soutěže starší osmnácti (18) let a která splní stanovená Pravidla soutěže (dále jen „Soutěžící“). Soutěžící musí mít na svém facebookovém profilu minimálně patnáct (15) přátel. Ze soutěže jsou Pořadatelem vyloučeny falešné profily založené mimo jiné za účelem soutěžení na Facebooku. Posouzení toho, zda se v konkrétním případě jedná o falešný profil, patří zcela do výlučného rozhodnutí Pořadatele. Pořadatel si vyhrazuje právo neakceptovat do soutěže facebookové profily, kde je místo skutečného jména a/nebo příjmení fyzické osoby použito jiné označení, zejména přezdívka.

Pokud Pořadatel kdykoliv v průběhu soutěže zjistí, že Soutěžící nesplňuje podmínky soutěže nebo nerespektuje Pravidla nebo jedná v rozporu s právními předpisy nebo dobrými mravy, je oprávněn jej z dalšího průběhu soutěže vyloučit. Proti vyloučení ze soutěže Pořadatelem se není možné jakkoliv odvolat a je konečné. Vyloučené osobě nemůže vzniknout nárok na výhru v soutěži.

Výhra
Výhrou v soutěži je 1 večeře (nebo oběd) pro 2 osoby v restauraci Bohuslavický dvůr.

Oznámení výherce
Výherce bude po skončení soutěže zveřejněn Pořadatelem na facebookové stránce Hospodářský dvůr Bohuslavice (https://www.facebook.com/hospodarskydvur/) maximálně v rozsahu název facebookového profilu, jméno a příjmení. V soukromé zprávě zašle Pořadatel výherci zároveň přesné informace týkající se možnosti vyzvednutí si výhry. Výherce je oprávněn vyzvednout si výhru v soutěži výlučně osobně v restauraci v Hospodářském dvoře Bohuslavice v termínu v 9.-11. 11. 2019, přičemž je povinen předložit k prokázání své totožnosti občanský průkaz. Pokud si výherce výhru v tomto termínu nevyzvedne, propadá tato bez dalšího ve prospěch Pořadatele. Výhru nelze vyplatit v hotovosti ani vyměnit za jinou, ani namísto ní požadovat jiné plnění.

Mechanismus soutěže
Soutěž je umístěna – a probíhá – na facebookové stránce Pořadatele (Hospodářský dvůr Bohuslavice - https://www.facebook.com/hospodarskydvur/) prostřednictvím facebookového příspěvku.
Ze soutěžících, kteří splní Pravidla a podmínky soutěže, vybere Pořadatel 1 výherce losem.

Podmínky soutěže
Úplná pravidla soutěže jsou umístěna na webové stránce https://www.hospodarskydvur.cz/, výňatek pravidel je umístěn na facebookové stránce Hospodářský dvůr Bohuslavice - https://www.facebook.com/hospodarskydvur/

Podmínky pro zařazení soutěžícího do losování o výhru:
1. Soutěžící musí dát like facebookové stránce Hospodářský dvůr Bohuslavice - https://www.facebook.com/hospodarskydvur/
2. Soutěžící musí odpovědět na soutěžní otázku „Koho byste vzal/vzala s sebou na večeři a proč?“, prostřednictvím komentáře pod příspěvek se Soutěží na Facebooku.

Osobní údaje
Přihlášením se do soutěže dle Pravidel vyjadřuje Soutěžící svůj souhlas se zpracováním a evidencí osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) a Nařízení (EU) č. 2016/679 – Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“) ode dne účinnosti GDPR, Pořadatelem jako správcem, případně dalšími osobami, se kterými jako zpracovatelem Pořadatel uzavře příslušnou smlouvu. Souhlas Soutěžící uděluje v rozsahu údajů, které má Soutěžící uvedeny ve svém facebookovém profilu, zejména jméno, příjmení, neúplná adresa bydliště (obec) a e-mail (dále jen „Osobní údaje“), a to pro účely realizace soutěže, vyhlášení výherců a předání výher, jakož i pro marketingové účely, tj. nabízení produktů a služeb Pořadatele a jiných osob tvořících s ním koncern ve smyslu příslušné právní úpravy a jejich smluvních partnerů v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR, jakož i zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č.480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Poskytnutí Osobních údajů je dobrovolné, neposkytne-li je Soutěžící, nelze jej do soutěže zařadit. Soutěžící má právo svůj souhlas se zpracováním Osobních údajů dle tohoto článku odvolat, a to odesláním zprávy e-mailovou adresu Pořadatele: info@hospodarskydvur.cz.

V případě, že se Soutěžící stane výhercem výhry v soutěži, souhlasí též se zveřejněním Osobních údajů, v rozsahu jméno, příjmení, obec pobytu ve sdělovacích prostředcích, na facebookových stránkách Pořadatele a na webových stránkách Pořadatele.

Soulad s pravidly Facebooku
Soutěž není žádným způsobem sponzorovaná, podporována či spravována společností Facebook ani s ní není nijak spojena. V Bohuslavicích dne 30. 10. 2019

Úplná pravidla soutěže Večeře pro dva v restauraci Bohuslavický dvůr

(dále jen „Pravidla“)
Pořadatel soutěže
Soutěž organizuje a pořádá společnost Hospodářský dvůr Bohuslavice s.r.o., se sídlem v Bohuslavicích, č.p. 10, 588 56, IČ: 04637127, vedená u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. C 91128 (dále jen „Pořadatel“).

Termín a místo konání
Soutěž se koná v termínu 31. 10. - 8. 11. 2019, místem konání je facebooková stránka Hospodářský dvůr Bohuslavice na adrese https://www.facebook.com/hospodarskydvur/ (dále jen „Facebook“).

Účastníci soutěže
Soutěže se může zúčastnit jakákoli fyzická osoba s místem trvalého pobytu na území České republiky nebo Slovenské republiky, která je v den přihlášení do soutěže starší osmnácti (18) let a která splní stanovená Pravidla soutěže (dále jen „Soutěžící“). Soutěžící musí mít na svém facebookovém profilu minimálně patnáct (15) přátel. Ze soutěže jsou Pořadatelem vyloučeny falešné profily založené mimo jiné za účelem soutěžení na Facebooku. Posouzení toho, zda se v konkrétním případě jedná o falešný profil, patří zcela do výlučného rozhodnutí Pořadatele. Pořadatel si vyhrazuje právo neakceptovat do soutěže facebookové profily, kde je místo skutečného jména a/nebo příjmení fyzické osoby použito jiné označení, zejména přezdívka.

Pokud Pořadatel kdykoliv v průběhu soutěže zjistí, že Soutěžící nesplňuje podmínky soutěže nebo nerespektuje Pravidla nebo jedná v rozporu s právními předpisy nebo dobrými mravy, je oprávněn jej z dalšího průběhu soutěže vyloučit. Proti vyloučení ze soutěže Pořadatelem se není možné jakkoliv odvolat a je konečné. Vyloučené osobě nemůže vzniknout nárok na výhru v soutěži.

Výhra
Výhrou v soutěži je 1 večeře (nebo oběd) pro 2 osoby v restauraci Bohuslavický dvůr.

Oznámení výherce
Výherce bude po skončení soutěže zveřejněn Pořadatelem na facebookové stránce Hospodářský dvůr Bohuslavice (https://www.facebook.com/hospodarskydvur/) maximálně v rozsahu název facebookového profilu, jméno a příjmení. V soukromé zprávě zašle Pořadatel výherci zároveň přesné informace týkající se možnosti vyzvednutí si výhry. Výherce je oprávněn vyzvednout si výhru v soutěži výlučně osobně v restauraci v Hospodářském dvoře Bohuslavice v termínu v 9.-11. 11. 2019, přičemž je povinen předložit k prokázání své totožnosti občanský průkaz. Pokud si výherce výhru v tomto termínu nevyzvedne, propadá tato bez dalšího ve prospěch Pořadatele. Výhru nelze vyplatit v hotovosti ani vyměnit za jinou, ani namísto ní požadovat jiné plnění.

Mechanismus soutěže
Soutěž je umístěna – a probíhá – na facebookové stránce Pořadatele (Hospodářský dvůr Bohuslavice - https://www.facebook.com/hospodarskydvur/) prostřednictvím facebookového příspěvku.
Ze soutěžících, kteří splní Pravidla a podmínky soutěže, vybere Pořadatel 1 výherce losem.

Podmínky soutěže
Úplná pravidla soutěže jsou umístěna na webové stránce https://www.hospodarskydvur.cz/, výňatek pravidel je umístěn na facebookové stránce Hospodářský dvůr Bohuslavice - https://www.facebook.com/hospodarskydvur/

Podmínky pro zařazení soutěžícího do losování o výhru:
1. Soutěžící musí dát like facebookové stránce Hospodářský dvůr Bohuslavice - https://www.facebook.com/hospodarskydvur/
2. Soutěžící musí odpovědět na soutěžní otázku „Koho byste vzal/vzala s sebou na večeři a proč?“, prostřednictvím komentáře pod příspěvek se Soutěží na Facebooku.

Osobní údaje
Přihlášením se do soutěže dle Pravidel vyjadřuje Soutěžící svůj souhlas se zpracováním a evidencí osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) a Nařízení (EU) č. 2016/679 – Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“) ode dne účinnosti GDPR, Pořadatelem jako správcem, případně dalšími osobami, se kterými jako zpracovatelem Pořadatel uzavře příslušnou smlouvu. Souhlas Soutěžící uděluje v rozsahu údajů, které má Soutěžící uvedeny ve svém facebookovém profilu, zejména jméno, příjmení, neúplná adresa bydliště (obec) a e-mail (dále jen „Osobní údaje“), a to pro účely realizace soutěže, vyhlášení výherců a předání výher, jakož i pro marketingové účely, tj. nabízení produktů a služeb Pořadatele a jiných osob tvořících s ním koncern ve smyslu příslušné právní úpravy a jejich smluvních partnerů v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR, jakož i zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č.480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Poskytnutí Osobních údajů je dobrovolné, neposkytne-li je Soutěžící, nelze jej do soutěže zařadit. Soutěžící má právo svůj souhlas se zpracováním Osobních údajů dle tohoto článku odvolat, a to odesláním zprávy e-mailovou adresu Pořadatele: info@hospodarskydvur.cz.

V případě, že se Soutěžící stane výhercem výhry v soutěži, souhlasí též se zveřejněním Osobních údajů, v rozsahu jméno, příjmení, obec pobytu ve sdělovacích prostředcích, na facebookových stránkách Pořadatele a na webových stránkách Pořadatele.

Soulad s pravidly Facebooku
Soutěž není žádným způsobem sponzorovaná, podporována či spravována společností Facebook ani s ní není nijak spojena. V Bohuslavicích dne 30. 10. 2019
 
VYRAŽTE S RODINOU
Poznejte unikátní rodinnou farmu Hospodářský dvůr tak trochu jinak. Vydejte se do našeho areálu v Bohuslavicích u Telče a seznamte se s naší mini Zoo. Prohlédněte si zvířátka tak blízko, jak si jen můžete přát.

Během návštěvy Hospodářského dvora si můžete prohlédnout např. hospodářská zvířata, různé druhy drůbeže, koně, kozy, lamy, jelena kavlazského, osly, ovce, pávy, exotické ptactvo, a jiné drobné zvířectvo.

Výlet je vhodný pro rodiny s dětmi či školní výlety.
 
X
Hospodářský Dvůr Bohuslavice v Bohuslavicích hodnocení